Sky Net 24 Poznań

Budowa kanalizacji teletechnicznych i światłowodowych

Świadczymy kompleksowe usługi związane z pracami związanymi z budową nowych instalacji teletechnicznych w tym tych przeznaczonych pod instalacje światłowodowe. Prace rozpoczynamy od początku, czyli ustaleń projektowych po zbadanie szczelności stworzonej instalacji tele-technicznej. Ułożenie 1 mb linii kablowej obejmuje:
 • - wytyczenie rowów dla kabli -wyznaczenie obrysu rowu
 • - wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkład wzdłuż wykopu
 • - wyrównanie dna gotowego wykopu
 • - ułożenie rur osłonowych w wykopie
 • - wykonanie połączeń elementów
 • - uszczelnienie połączeń oraz wylotów
 • - nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 10cm
 • - zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami grubości co 20cm
 • - ubicie ręczne i mechaniczne warstw gruntu
 • - rozplantowanie nadmiaru gruntu
 • - załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe oraz wywiezienie i wyładowanie
 • - badania szczelności, obsługa geodezyjna.